ชื่อ - นามสกุล :นางมุตตา กาญจนอักษร
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเวียงสระ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :081-270824
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : งานแผนงานและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : งานภาคีเครือข่าย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : งานนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา