[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบฐานข้อมูล

link หน่วยงาน

แผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางมุตตา กาญจนอักษร
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเวียงสระ
Click ดูประวัติ
นางสาววลีพร แก้วสุก
ครูผู้ช่วย
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญศรี นาคพันธ์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายธวัช ชูทัพ
พนักงานพิมพ์ 2
Click ดูประวัติ
นายบุญญนันท์ อักษร
ครูอาสาฯ
Click ดูประวัติ
นางสุภาวดี เจริญผล
ครูอาสาฯ
Click ดูประวัติ
นางอ้อยอุไร ชุมบัวจันทร์
ครู กศน.ตำบลบ้านส้อง
Click ดูประวัติ
นายสายันต์ เพชรสงค์
ครู กศน.ตำบลบ้านส้อง
Click ดูประวัติ
นางสาวกรกนก ศรีน้อย
ครู กศน.ตำบลคลองฉนวน
Click ดูประวัติ
นางรัชนี วงศ์สุริยากาศ
ครู กศน.ตำบลเวียงสระ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภาวดี วิจิตรรุ่งโรจน์
ครู กศน.ตำบลเวียงสระ
Click ดูประวัติ
นางปภิญญุฎา นุราช
ครู กศน.ตำบลทุ่งหลวง
Click ดูประวัติ
นายอาวุธ ชุมชอบ
ครู กศน.ตำบลทุ่งหลวง
Click ดูประวัติ
นางสาวจารุณี สังข์เลื่อน
ครู กศน.ตำบลเขานิพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวปทุมมาศ เอียดช่วย
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายสรรเสริญ ภารพบ
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวชลิดา ศรพิชัย
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนงลักษณ์ มัคราช
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวอลิวัน จังวัฒนกุล
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวกัลชนา ทิศราษฎร์
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางหรรษา โพธิ์เพชร
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุนิสา คงสิทธิ์
ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : งานแผนงานและงบประมาณ
3 : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4 : งานการศึกษาตามอัธยาศัย
5 : งานภาคีเครือข่าย
6 : งานนิเทศ ติดตามฯ