ชื่อ - นามสกุล :นางสาวธัญญาลักษณ์ คงรักษา
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลตะกุกใต้
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากศน.ตำบล
ที่อยู่ :กศน.ตำบลตะกุกใต้
Telephone :0899057440
Email :thanyalak.kong@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากศน.ตำบลตะกุกใต้
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง