ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรัญญา ชัยสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :นายทะเบียน
ที่อยู่ :กศน.อำเภอวิภาวดี
Telephone :0636955615
Email :saranya@surat.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นายทะเบียน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากุลุ่มงานนิเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกลุ่มงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง