ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจริยา พรหมมาก
ตำแหน่ง :ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวิภาวดี
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :กศน.อำเภอวิภาวดี
Telephone :098-671698
Email :jariya.prommak.jp@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากุลุ่มงานนิเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกลุ่มงานพัสดุ