ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรุ่งนภา รักษาทิพย์
ตำแหน่ง :ครูกศน.ตำบลตะกุกเหนือ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากศน.ตำบล
ที่อยู่ :กศน.ตำบลตะกุกเหนือ
Telephone :086-954981
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้า
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าหน้าที่บัญชี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง