ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปาริฉัตร อักษรสม
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานงบประมาณและระดมทรัพยากร
ที่อยู่ :
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :