[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by AATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

oyun oyna

türbanlı porno www.redetuber.com
เมนูหลัก
สารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศ กศน.
  รายงานสารสนเทศ สนง.กศน.
  ระบบสารสนเทศนักศึกษา
  ระบบสั่งข้อสอบ (nfethai.com)
   ระบบสั่งข้อสอบเทียบระดับฯ
  ระบบ N-NET (ปกติ)
  ระบบ N-NET (เทียบระดับ)
  ระบบรายงาน (EIS)
งานประกัน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
- หนังสือรับรองเงินเดือน
รายงานสรุปผลการนิเทศ

การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

  

  
บริบทหน่วยงาน  
 

บริบททั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Office of The Non-Formal Education Commission Suratthani

ความเป็นมา
      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     เดิมคือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 โดยยุบเลิกโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่ 10 , โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ ๒๑,๒๒ ห้องสมุดประชาชน และหน่วยโสตน์ทัศนศึกษาของจังหวัด
     หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น
     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
--------------------------------------------------------------------------------

ที่ตั้งและสำนักงาน

     ครั้งแรกได้ขอใช้อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมและศาลาการเปรียญ วัดพระโยค เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและใช้เป็นอาคารจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ได้จัดการเรียนการสอน ด้านอาชีพ การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  จัดหน่วยโสตทัศนศึกษาเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชน และที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 

ประวัติความเป็นมา
                       
          เดิมคือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 โดยยุบเลิกโรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่ 10 , โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ ๒๑,๒๒ ห้องสมุดประชาชน และหน่วยโสตน์ทัศนศึกษาของจังหวัด

           ใน ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เนื่องจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ”เป็น “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดยเรียกชื่อย่อว่า “สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี” มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัดคือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จำนวน   19   แห่ง เรียกชื่อย่อว่าศูนย์ “กศน.อำเภอ” และกำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่   261/21   ถนนอำเภอ   ตำบล มะขามเตี้ย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่ทั้งหมด  10  ไร่  ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง อาคารพัสดุจำนวน 1 หลัง อาคารโรงรถ จำนวน 1 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง  บ้านพักครู จำนวน  1  หลัง อาคารเอนกประสงค์  จำนวน  1 หลัง (ปัจจุบันเป็นที่ทำการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองฯ)  บ้านพักคนงาน (แฝด)จำนวน 1 หลัง (2 ห้อง)

--------------------------------------------------------------------------------

สถานที่
     ในการจัดหาสถานที่ในการจัดตั้งอาคารสำนักงานั้น นายรอบ  รักษาพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรก ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ โดยได้ประสานขอที่ดินจากโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านพรุคลองควาย หมู่ที่ 4  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ 10 ไร่ และได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างต่อเนื่อง

--------------------------------------------------------------------------------

ปัจจุบัน
       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่ ถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานีประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อาคารอำนวยการ                             1 หลัง
2. อาคารพัสดุ                                    1 หลัง
3. ห้องประชุม                                    1 หลัง
4. ห้องเรียนการศึกษาพัฒนาชุมชน            1 หลัง
5. อาคารศูนย์การศึกษา อ.เมือง                1 หลัง
6. บ้านพักผู้อำนวยการ                          1 หลัง
7. บ้านพักครู                                     1 หลัง  ( 2 ยูนิต)
8. บ้านพักลูกจ้าง                                1 หลัง
9. อาคารเก็บเอกสาร                            1 หลัง
10. โรงจอดรถ                                   1 หลัง
11. อาคารฝึกวิชาชีพ                            1 หลัง

--------------------------------------------------------------------------------
      สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1.  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
  2.  อ.กาญจนดิษฐ์
  3.  อ.วิภาวดี
  4.  อ.เกาะพะงัน
  5.  อ.เกาะสมุย
  6.  อ.คีรีรัฐนิคม
  7.  อ.เคียนซา
  8.  อ.ชัยบุรี
  9.  อ.ไชยา
10.  อ.ดอนสัก
11.  อ.ท่าฉาง
12.  อ.ท่าชนะ
13.  อ.บ้านตาขุน
14.  อ.บ้านนาเดิม
15.  อ.บ้านนาสาร
16.  อ.พนม
17.  อ.พระแสง
18.  อ.พุนพิน
19.  อ.เวียงสระ

--------------------------------------------------------------------------------