ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพุนพิน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :164 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :077-311800
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา