ห้องสมุดเพชรรัตน อำเภอพุนพิน ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib/ Wed, 15 Sep 2021 15:35:56 โครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=15 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1631745014.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2564
    ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพุนพิน มอบหมายให้
นางสาวโสพิศ ไทรฟัก บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษและบุคลากรห้องสมุดเพชรรัตน ร่วมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพร 1631745014 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=14 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1621032393.jpg

วันที่ 13  พฤษภาคม  2564
       นางสาวโสพิศ ไทรฟัก บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรห้องสมุดเพชรรัตน ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล (ตลอดช่ 1621032393 ห้องสมุดเพชรรัตน กศน.อำเภอพุนพิน ดำเนินการจุดคัดกรอง ก่อนเข้าใช้บริการให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=13 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1620843522.jpg

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
     ห้องสมุดเพชรรัตน กศน.อำเภอพุนพิน ดำเนินการจุดคัดกรอง ก่อนเข้าใช้บริการให้กับผู้ใช้บริการห้องสมุด ตามมาตราการป้องกันและการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมฉีด 1620843522 กิจกรรม 5 ส ห้องสมุดเพชรรัตน กศน.อำเภอพุนพิน http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=12 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1619216310.jpg

วันที่ 21-22  เดือนเมษายน  พ.ศ.2564
       นางสาวโสพิศ ไทรฟัก บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรห้องสมุดเพชรรัตน ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดภายในห้องสมุด 

1619216310
นางชุติมณฑ์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.ห้องสมุดเพชรรัตน กศน.อำเภอพุนพิน http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=11 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1618604282.jpg

วันที่ 16  เดือนเมษายน  พ.ศ.2564
     นางชุติมณฑ์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด สุราษฎร์ธานี  เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า          1618604282 2 เมษายน วันรักการอ่าน http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=10 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1618379220.jpg

เนื่องในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันรักการอ่าน
      ห้องสมุดเพชรรัตน กศน.อำเภอพุนพิน
จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวันคล้าย 1618379220 อบรมการทำเว็บไซต์ http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=9 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1618379139.jpg

วันที่  ๗ - ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
       ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์     
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุนพิน มอบหมายให้นายวิชาญ ทับทิม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอพุนพิน และนา 1618379139 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=8 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1618379049.jpg

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
     ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุนพิน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันที 1618379049 อบรมการทำเว็บไซต์ http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//?name=news&file=readnews&id=5 http://surat.nfe.go.th/phunphin_lib//icon/news_1310842320.jpg

วันที่  ๗ - ๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
       ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์     
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพุนพิน มอบหมายให้นายวิชาญ ทับทิม ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอพุนพิน และนา 1310842320