ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอพุนพิน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :164 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
Telephone :0818953354
Email :phunphin.nfe@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา