ชื่อ - นามสกุล :นายชาญชัย เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง :ข้าราชการครู
หน้าที่หลัก :งานพัสดุ/บุคลากร/เทียบระดับ/เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่อยู่ :41 ม.6 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
Telephone :0952569064
Email :janjew9064@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพัสดุ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานเทียบระดับการศึกษา