ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกวินทิพย์ ดิษฐอาย
ตำแหน่ง :ครู ศรช.ตำบลบางสวรรค์
หน้าที่หลัก :การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :1 ม.7 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0895906085
Email :kawintip.ditthaai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ
หน้าที่ในกลุ่ม :