ห้องสมุดประชาชนอำเภอพนม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/phanom_lib/ Thu, 08 Apr 2021 14:27:07 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ http://surat.nfe.go.th/phanom_lib//?name=news&file=readnews&id=4 http://surat.nfe.go.th/phanom_lib//icon/news_1310216972.jpg โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง โรงเรียนบ้านโคกข่า และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษขึ้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านจานโนนสูง
1310216972