ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิภารัตน์ เพชรเจริญ
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่หลัก :งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ :หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0867391259
Email :KAE2519@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน