ชื่อ - นามสกุล :นางนพมาศ เมียนเพชร
ตำแหน่ง :ครูอาสาสมัคร กศน.
หน้าที่หลัก :งานต่อเนื่อง งานบุคลากร
ที่อยู่ :หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0982471816
Email :knoppamart1816@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานต่อเนื่อง