ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดลฤดี มากแก้ว
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
หน้าที่หลัก :กศน.ตำบลคลองศก
ที่อยู่ :วัดสองพี่น้อง หมู่ 1 บ้านสองพี่น้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
Telephone :0933490748
Email :donreudee635@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบลคลองศก