ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเพ็ญใจ บริบูรณ์
ตำแหน่ง :กศน.ตำบลมะเร็ด
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กศน.ตำบล