ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษณพล อ้องสุพานิส
ตำแหน่ง :ครู ศรช.วัดบ่อผุด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ศรช.
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝ่ายอาคารและสถานที่