ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย เมฆใส
ตำแหน่ง :ครู ศรช.ตำบลพลายวาส
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0936470345
Email :
กลุ่ม / แผนก : โซนทองอุไร
หน้าที่ในกลุ่ม :