ชื่อ - นามสกุล :นายเทิดไท ธรรมธวัช
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :84/1 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0819582233
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา