ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชฎา โสมเพ็ชร์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนสัก
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :เลขที่ 24 หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
Telephone :077-372172
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร - ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมฯนอกระบบ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมฯตามอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารจัดการ