ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/donsak_lib/ Fri, 24 Jun 2022 01:16:44 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=80 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1656058603.jpg

โครงการพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต

1656058603
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กิจกรรม \"ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ\" http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=77 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1656058081.jpg

  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ กิจกรรม "ประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ"

1656058081
โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=75 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1656057818.jpg

โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

1656057818
รับการประกันคุณภาพภายนอก การตรวจเยี่ยม ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=73 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1656057331.jpg

รับการประกันคุณภาพภายนอกการตรวจเยี่ยม ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

1656057331
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=71 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1656056058.jpg

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์

1656056058
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลศูนย์เรียนรู้ออนไลน์สุราษฎร์ธานี http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=69 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1655195830.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลศูนย์เรียนรู้ออนไลน์สุราษฎร์ธานี

1655195830
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=67 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1655194327.jpg

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

1655194327
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=65 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1655193840.jpg

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

1655193840
โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=64 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1654461567.jpg

โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

1654461567
กศน.อำเภอดอนสักร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง \"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง\" http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//?name=news&file=readnews&id=62 http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//http://surat.nfe.go.th/donsak_lib//icon/news_1654057297.jpg

กศน.อำเภอดอนสักร่วมจัดนิทรรศการ
โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"

1654057297