[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เฟสบุ๊ค/เพจห้องสมุด

ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้

  

แผนปฏิบัติงาน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ช่องห้องสมุดดอนสัก

รายงานผลการดำเนินงาน

         รายงานสรุปผลการดำเนิน

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด

คลังความรู้ห้องสมุดดอนสัก

แผนพัฒนาคุณภาพ

             แผนพัฒนาคุณภาพ

      การจัดการศึกษาตามมอัธยาศัย

รายงานผลการดำเนินงาน

     โครงการผู้สูงอายุ กาย จิต สมอง

  
วิสัยทัศน์ พัธกิจ  
 

วิสัยทัศน์ส่งเสริมการอ่าน
" ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนสัก เป็นองค์กรแห่งการพัฒนาความสามารถ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน คนดอนสัก โดยบรรยากาศดี และมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน เพื่อสร้างสังคมให้กับประชาชนอำเภอดอนสักให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ "
     พันธกิจ
1. ปลูกผังคุณค่าการอ่านทุกรูปแบบ เพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย
2. พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน และสื่อสารเชิงคิดวิเคราะห์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาสื่อกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และสร้างพื้นที่การอ่าน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
           เป้าหมาย
         ประชากรอำเภอดอนสัก ได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสือ ภายในปี 2568 โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. ประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้รู้หนังสือระดับใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 85 เป็นร้อยละ 95
2. ประชากรอำเภอดอนสัก อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อ่านออกเขียนได้มีเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 95
3. แหล่งการอ่านได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทุกตำบล และทุกชุมชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. การสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน