ห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/chaiya_lib/ Wed, 19 May 2021 20:31:19 เชิญชวนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A http://surat.nfe.go.th/chaiya_lib//?name=news&file=readnews&id=10 http://surat.nfe.go.th/chaiya_lib//http://surat.nfe.go.th/chaiya_lib//icon/news_1618867836.jpg

ห้องสมุดประชาชนขอเชิญชวนทุกท่านร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

1618867836
อบรมการทำเว็บไซต์ http://surat.nfe.go.th/chaiya_lib//?name=news&file=readnews&id=9 http://surat.nfe.go.th/chaiya_lib//http://surat.nfe.go.th/chaiya_lib//icon/news_1617918933.jpg

วันที่ 7-8 เมษายน 2564 นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไชยา มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ กุลเพ็ง ครูผู้ช่วย และว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งนภา เที่ยงสา บรรณารักษ์ เข้าอบรมการทำเว็บไซต์

1617918933