ชื่อ - นามสกุล :นางเบญจพร สมุทรเศรษฐ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกศน.อำเภอไชยา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :152 หมู่ 2 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Telephone :0945810034
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา