ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบุรี ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://surat.nfe.go.th/chaiburi_lib/ Fri, 23 Apr 2021 15:48:56 กิจกรรม 2 เมษา รักการอ่าน (2564) http://surat.nfe.go.th/chaiburi_lib//?name=news&file=readnews&id=9 http://surat.nfe.go.th/chaiburi_lib//icon/news_1618013559.jpg

ในวาระโอกาสมหามงคลยิ่ง 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุดประชาชนอำเภอชัยบุรี จึงได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับนักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมล 1618013559 ห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน http://surat.nfe.go.th/chaiburi_lib//?name=news&file=readnews&id=8 http://surat.nfe.go.th/chaiburi_lib//icon/news_1618013061.jpg

วันที่ 9 เมษายน 2564 ห้องสมุดประชานอำเภอชัยบุรี ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมันสุวรรร และ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสองแพรก ร่วมกจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมโยนห่วง ซึ่งกิจกรรมครั้ 1618013061