ชื่อ - นามสกุล :นางจันทิมา เกิดสุข
ตำแหน่ง :ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวนการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ม.1 ต.ชัยบุรี
Telephone :077367123
Email :ksn_chaiburi@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1