แนะนำสำนักงาน

\\\\\\\\\\\\หน้าแรก
\\\\\\\\\\\\ความเป็นมา
\\\\\\\\\\\\ปรัชญา
\\\\\\\\\\\\วิสัยทัศน์
\\\\\\\\\\\\พันธกิจ
\\\\\\\\\\\\ยุทธศาสตร์
\\\\\\\\\\\\เป้าประสงค์
\\\\\\\\\\\\ทำเนียบบุคลากร 


\\\\\\\\\\\\ สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
แบบสำรวจ
\\ 

\
แหล่งความรู้

 กศน.ตำบลเวียงสระ
    - ศรช.เทศบาลเมืองเวียง
 กศน.ตำบลบ้านส้อง
    - ศรช.เทศบาลบ้านส้อง
    - ศรช.เกาะคันธง
 กศน.ตำบลทุ่งหลวง
   - ศรช.เทศบาล ๑
   - ศรช.บ้านหานเพชร
 กศน.ตำบลเขานิพันธ์
   - ศรช.ห้วยพูลเถื่อน
 กศน.ตำบลคลองฉนวน
   - ศรช.บ้านยูงงาม


ห้องสมุดประชาชนอำเภอเวียงสระ
 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตรที่เปิดสอน

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 (สายสามัญ)
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (สายสามัญ)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ยาดมสมุนไพร
- หนังตะลุง
- มโนราห์


ข้อมูลอำเภอเวียงสระ

- ความเป็นมา
- ข้อมูลตำบลบ้านส้อง


\ \
ข้อมูล sar

- ข้อมูล sar 53
- ข้อมูล sar 54

- ข้อมูล sar 55
- ข้อมูล sar 56

ระบบฐานข้อมูล
\
\
\
\
\
\
\
สารสนเทศ นศ.
- ภาคเรียนที่ 1/2555
              - ประถม
              - มัธยมต้น
              - มัธยมปลาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (สายสามัญ)

โครงสร้างหลักสูตร

- ระดับประถมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวนหน่วยกิตที่ต้องเรียนแต่ละระดับการศึกษา               1)      ระดับประถมศึกษา               ( ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต )              -          กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 20 หน่วยกิต              -          กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 28 หน่วยกิต                     -          กพช. ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง              2)      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น              ( ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต )             -          กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 24 หน่วยกิต             -          กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 32 หน่วยกิต             -          กพช. ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง                 3)      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย            ( ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต )            -          กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 28 หน่วยกิต            -          กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 48 หน่วยกิต            -          กพช. ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง           ( หมายเหตุ : 1 หน่วยกิต มีค่าเท่ากับ 40 ชั่วโมง )


           เวลาเรียน


           -          เรียนภาคเรียนละ 20 สัปดาห์
           -          ปีการศึกษาละ 2  ภาคเรียน           -          เรียนไม่น้อยกว่า 4  ภาคเรียน ยกเว้นมีการเทียบโอนผลการเรียนเป็นหมวดวิชา
 


การลงทะเบียนเรียน
           ภาคเรียนละ 2 หมวดวิชา ยกเว้นลงทะเบียนได้ 3 หมวดวิชา กรณีที่ลงหมวดวิชาเพิ่มเติม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหมวดวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็นศูนย์ ทั้งนั้นไม่รวมหมวดวิชาที่มีการเทียบโอนผลการเรียน 

เกณฑ์การจบหลักสูตรแต่ละระดับ

            1.       ผ่านเกณฑ์การประเมินหมวดวิชา ดังนี้            ระดับประถม        ผ่านหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวด 20 หน่วยกิต                                         ผ่านหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวด 28 หน่วยกิต                                         (  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต )            ระดับม.ต้น            ผ่านหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวด 24 หน่วยกิต                                          ผ่านหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวด 32 หน่วยกิต                                         ( รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต )            ระดับ ม.ปลาย       ผ่านหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวด 28 หน่วยกิต                                          ผ่านหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวด 48 หน่วยกิต                                         ( รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต )             2.       ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรม กพช. ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง            3.       ผ่านกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้ผลการประเมินเป็น                      ดีมาก - ดี – พอใช้           4.       ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ได้ผลการประเมินเป็น                     ดีมาก - ดี – พอใช้
สงวนลิขสิทธิ์โดย © กศน.อำเภอเวียงสระ --::--ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ--::-- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-06-02 (1733 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
โฮมเพจ เข้าระบบ เผยแพร่ข่าวสาร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา สารบัญเว็บ กระดานข่าว ค้นหา ลงโฆษณา ถาม/ตอบ


 


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ

ตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทร. 0-7736-2014  โทรสาร.0-7736-3871

themes by websurin