ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสวยศิลป์ อุ่นพิชัย
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโบายและแผน
หน้าที่หลัก :ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่อยู่ :เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 3 ถนนอำเภอ9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :