ชื่อ - นามสกุล :นายวิเลิศ ไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมภาคีฯ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ(ลูกจ้างประจำ)
ที่อยู่ :
Telephone :077-284998
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่ม