ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปาริฉัตร อักษรสม
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ธุรการ(จ้างเหมาบริการ)
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :
Telephone :077-284998
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :