ชื่อ - นามสกุล :นางอรทัย เกตุเผือก
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ที่อยู่ :เลขที่ 261/21 หมู่ที่ 3 ถนนอำเภอ9 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Telephone :077-284998
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานยุทธศาสตร์และการพัฒนา/งานเลขานุการ