แนะนำสำนักงาน
  หน้าแรก
  ความเป็นมา
  
วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  
การศึกษานอกระบบ
  การศึกษาตามอัธยาศัย
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนผังสนง.


  
เข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

  ที่ตั้ง
  ข้อมูลนักศึกษา
  ข้อมูลบุคลากร

  
แบบฟอร์มต่างๆ
     สายสามัญ
     ปวช.

แหล่งการเรียนรู้
ห้องสมุด
  ห้องสมุดประชาชน

แหล่งเรียนรู้ชุมชน
   ตำบลวัดประดู่
   ตำบลขุนทะเล


เว็บไซต์
 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ลิงค์น่าสนใจ
  สำนักงาน กศน.
  
กระทรวงศึกษาธิการ
  
กระทรวงแรงงาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  สำนักงาน กพ.

  
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎ์ธานี
  
อบจ สุราษฎร์ธานี
  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
  ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี 
  
กรมจัดหางาน สฎ
  
วิทยาลัยเทคนิค สฎ.
  วิทยาลัยอาชีวศึกษา สฎ.
  โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ สฎ .
  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สฎ.
กศน. เมืองสุราษฎร์ธานี ::
ความเป็นมา

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเมืองสุราษฏร์ธานีเป็นสถานศึกษา

ในราชการบริหารส่วนกลาง  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดสุราษฏร์ธานี   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นโดย

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  27   สิงหาคม  พ.ศ.  2536 ในขณะนั้น

มีจำนวน ทั้งสิ้น 789 แห่ง       ตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551  

ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะของสถานศึกษาและเปลี่ยนชื่อใหม่จากศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี เป็น"ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอเมือง
สุราษฏร์ธานี"    หรือใช้ชื่อย่อว่า" กศน.อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี " ตั้งแต่วันที่

  4  มีนาคม  2551   จนถึงปัจจุบัน          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานีได้ใช้อาคาร

โรงฝึกงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นอาคารสำนักงาน
สงวนลิขสิทธิ์โดย © --::กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี::-- All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-12-14 (1860 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
websurin.net

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี