• หน้าแรก
 • สมาชิก
 • ดาวน์โหลด
 • ค้นหา
 • เว็บลิงค์
 • ติดต่อ
 • --:-- เกียรติภูมิของ กศน. คือ กศน.ตำบล --:--
  ข้อมูลสำนักงาน
      หน้าแรก
   ความเป็นมา
   วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าหมาย
   กลยุทธ์ ฯ
   ค่านิยมในการทำงาน
   แผนผังสำนักงาน

    สำหรับเจ้าหน้าที่

  Link กศน. อำเภอ

  กศน.อำเภอ
   อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
   อ.กาญจนดิษฐ์
    อ.วิภาวดี
   อ.เกาะพะงัน
   อ.เกาะสมุย
   อ.คีรีรัฐนิคม
    อ.เคียนซา
   อ.ชัยบุรี
   อ.ไชยา
    อ.ดอนสัก
   อ.ท่าฉาง
   อ.ท่าชนะ
   อ.บ้านตาขุน
   อ.บ้านนาเดิม
   อ.บ้านนาสาร
   อ.พนม
   อ.พระแสง
   อ.พุนพิน
   อ.เวียงสระ

    กศน.ตำบล
  ข้อมูลสารสนเทศ

  Click เพื่อเข้าโปรแกรม  Click เพื่อเปิด คลังภาพ
  Click เพื่อเปิดคู่มือ
  ทำเนียบผู้บริหาร


  Click เพื่อเปิดเอกสาร

         

          
     คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
   
  ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
  ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  Link เครือข่าย อื่นๆ
  เครือข่ายกลุ่มอ่าวไทย
  สนง.กศน.ชุมพร
   สนง.กศน.สุราษฎร์ธานี
   สนง.กศน.นครศรีธรรมราช
   สนง.กศน.พัทลุง
   ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ ฯ ชุมพร

  เครือข่าย กศน.
  สนง.กศน.ยะลา

    
  งานบุคลากร

    ระเบียบฯ การมอบหมายงานฯ 

    แบบสัญญาจ้างพนักงานฯ 
    แบบสัญญาจ้างครู ศรช. 


    คู่มือการปฏิบัติตาม
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาฯ.
   


    คู่มือจริยธรรมข้าราช
  การลเรือนและจรรยาฯ.
   


    Download อื่น ๆ


  งานทะเบียน

  Click เพื่อ เปิด Link 
  Click เพื่อส่งงาน   - หลักสูตรอาชีพ

  Share-Folder
  -แชร์โฟลเดอร์
  สำหรับระบบ Intranet
  แบบฟอร์มราชการ

  ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา

  ความเป็นมา


  ความเป็นมาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  Office of The Non-Formal Education Commission Suratthani
     ความเป็นมา


        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก

  ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

       เดิมคือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 โดยยุบเลิก

  โรงเรียนฝึกอาชีพเคลื่อนที่ 10 , โรงเรียนผู้ใหญ่เคลื่อนที่ ๒๑,๒๒ ห้องสมุดประชาชน และหน่วยโสตน์ทัศนศึกษาของจังหวัด
       หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


  ที่ตั้งและสำนักงาน       ครั้งแรกได้ขอใช้อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมและศาลาการเปรียญ วัดพระโยค เป็นสถานที่ปฏิบัติงานและใช้เป็นอาคารจัดการเรียนการสอน

  ตามรูปแบบของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ ได้จัดการเรียนการสอน ด้านอาชีพ การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ  จัดหน่วยโสตทัศนศึกษาเคลื่อนที่ ห้องสมุด

  ประชาชน และที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  

       ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนภารกิจ ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนชัดเจนขึ้น ตามที่กรมการศึกษานอกโรงเรียนกำหนดไว้ การให้ความรู้แก่ประชาชน การ

  บริการข้อมูลข่าวสาร และการฝึกฝนทักษะวิชาชีพ โดยจะกระจายออกไปสู่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เพื่อให้คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส ขาด

  โอกาส และพลาดโอกาส  สถานที่       ในการจัดหาสถานที่ในการจัดตั้งอาคารสำนักงานั้น นายรอบ  รักษาพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารคนแรก ได้ดำเนินการจัดหาสถานที่ โดยได้ประสานขอ

  ที่ดินจากโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านพรุคลองควาย หมู่ที่ 4  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพื้นที่ 10 ไร่ และได้มี

  การปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่อย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบัน

       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ที่ ถนนอำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี          ประกอบด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

                      1. อาคารอำนวยการ                            1 หลัง 

                      2. อาคารพัสดุ                                  1 หลัง 

                      3. ห้องประชุม                                  1 หลัง 

                      4. ห้องเรียนการศึกษาพัฒนาชุมชน            1 หลัง 

                      5. อาคารศูนย์การศึกษา อ.เมือง               1 หลัง 

                      6. บ้านพักผู้อำนวยการ                             1 หลัง

                      7. บ้านพักครู                                    1 หลัง  ( 2 ยูนิต)

                      8. บ้านพักลูกจ้าง                                1 หลัง

                      9. อาคารเก็บเอกสาร                            1 หลัง

              
  10. โรงจอดรถ                                    1 หลัง

              
  11. อาคารฝึกวิชาชีพ                             1 หลัง            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอต่าง ๆ ดังต่อไปนี้    1.  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

    2.  อ.กาญจนดิษฐ์

    3.  อ.วิภาวดี

    4.  อ.เกาะพะงัน

    5.  อ.เกาะสมุย


    6.
   อ.คีรีรัฐนิคม

    7.  อ.เคียนซา

    8.  อ.ชัยบุรี

    9.  อ.ไชยา

  10.  อ.ดอนสัก

  11.  อ.ท่าฉาง

  12.  อ.ท่าชนะ

  13.  อ.บ้านตาขุน

  14.  อ.บ้านนาเดิม

  15.  อ.บ้านนาสาร


  16.
   อ.พนม

  17.  อ.พระแสง

  18.  อ.พุนพิน

  19.  อ.เวียงสระ  สงวนลิขสิทธิ์โดย © --::-- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี --::-- All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2009-01-21 (6135 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©